References funkcijas

Nacionālā references laboratorija ir vadošā valsts laboratorija, kas konkrētā oficiālās testēšanas jomā ir nominēta atbilstoši likumdošanas prasībām.
Nacionālo references laboratoriju izraudzīšanās veicina augstu analītisko rezultātu kvalitāti un viendabīgumu valsts uzraudzības un kontroles laboratoriskajās programmās. Lai šo mērķi sasniegtu, Nacionālās references laboratorijas nodrošina apstiprinātu analīžu metožu piemērošanu, references materiālu pieejamību, salīdzinošo pārbaužu organizēšanu un laboratoriju personāla apmācības.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli prasībām, ir noteiktas jomas, kurās ir nominētas Eiropas Savienības references laboratorijas, savukārt, ES dalībvalstīm katrā jomā ir obligāti jāizraugās Nacionālā references laboratorija. (Regulas 32. un 33. pants).
Pamatdokumenti, kas reglamentē Nacionālās references laboratorijas funkcijas:

Likumi:
•    Pārtikas aprites uzraudzības likums;
•    Veterinārmedicīnas likums;
•    Ģenētiski modificēto organismu aprites likums.

Ministru kabineta noteikumi
•    2009.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.864 “Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā” .
Eiropas Parlamenta un Padomes regula
•    Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” laboratorijas jau kopš tā dibināšanas pirmsākumiem daļēji pilda valsts vadošās laboratorijas funkcijas, tomēr tikai pēc nacionālās likumdošanas sakārtošanas 2008.gadā Institūta laboratorijas pirmo reizi saņēma oficiālu nomināciju un mērķtiecīgu finansējumu references funkciju izpildei.

Atbilstoši pilnvarojumam, Institūts ir nominēts kā Nacionālā references laboratorija sekojošās jomās:
•    Pārtika, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barība, atliekvielas, tai skaitā pesticīdu atliekas, un slimību ierosinātāju antimikrobiālā rezistence – 20 jomas
Jomu saraksts (631.44 Kb)
•    Dzīvnieku infekcijas slimību diagnostika  - 23 jomas
•    Diagnozes standartu un metožu kontrole un uzraudzība – 3 jomas
Jomu saraksts (596.16 Kb) 

Katrā no nominācijas jomām Institūtam ir sekojošas galvenās funkcijas:
•    sadarboties ar Eiropas Savienības references laboratoriju;
•    koordinēt to laboratoriju darbības, kas veic oficiālo kontroli;
•    organizēt salīdzinošos testus oficiālo valsts laboratoriju starpā un nodrošina atbilstīgu paveiktā darba kontroli pēc šiem salīdzinošajiem testiem;
•    nodrošināt Kopienas references laboratorijas piegādātās informācijas izplatīšanu kompetentajai iestādei un oficiālajām valsts laboratorijām;
•    sniegt zinātnisku un tehnisku palīdzību kompetentajai iestādei tās koordinēto kontroles plānu īstenošanā;
Ņemot vērā to, ka laboratoriskā diagnostika ir joma, kurā ļoti strauji notiek tehnoloģiskā attīstība, Nacionālajai references laboratorijai ir jānodrošina nekavējoša visu jaunāko prasību izpilde un ieviešana oficiālajā kontrolē. Papildus tam šādai laboratorijai jāspēj attīstīt, optimizēt un validēt laboratoriskās izmeklēšanas metodes, izveidot un uzturēt ierosinātāju celmu un paraugu banku, ierosinātāju antigēnu banku, diagnostisko reaģentu komplektu krājumu, specifisko imūnglobulīnu un serumu banku, kā arī veikt laboratoriskos izmeklējumus piešķirtajā references jomā un strīdu gadījumā apstiprināt vai noraidīt valsts pilnvarotu vai akreditētu laboratoriju iegūtos rezultātus piešķirtajā references jomā.
Nacionālā references laboratorija ir vienīgā valsts laboratorija, kas nepārtraukti 24h stundas diennaktī uztur gan tehnoloģisko, gan personāla gatavību ārkārtas situācijām un dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem.
Tā kā oficiālā kontrole tiek veikta ņemot vērā arī pārbaužu rezultātus, ko dzīvnieku barības un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi veic saskaņā ar HACCP programmām, ir būtiski gūt pārliecību par uzņēmumu laboratoriju kompetenci, ko var panākt iesaistot šīs laboratorijas nacionālās references laboratorijas organizētajās apmācībās un piedaloties to organizētajās starplaboratoriju salīdzinošajās testēšanās.
Saskaņā ar spēkā esošo  likumdošanu, dalībvalstīm ir jānodrošina references funkciju izpilde visās norādītajās jomās, pretējā gadījumā EK līmenī tiks apšaubīta oficiālajā kontrolē iesaistīto laboratoriju kompetence un līdz ar to valstī veicamās oficiālās kontroles ticamība. References funkciju izpilde pilnā apjomā dod iespēju ievērojami uzlabot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu un normatīvajām vērtībām, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.

Uz augšu