Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorija

Laboratorijas vadītāja Mag.med.vet. Ieva Rodze

Tālr.: +371 67622017, +371 67620718
E-pasts: ieva.rodze@bior.lv, vetmed@bior.lv

Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas darbības misija ir rūpes par dzīvnieku veselību, lopkopības produkcijas ražošanas attīstību un harmonisku ikdienu mājas mīļdzīvnieku saimniekiem.

Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorija (DzSDL) ir izveidojusies par vadošo diagnostisko laboratoriju Latvijā. Vairāk kā 60 gados uzkrātā pieredze un ieviestā kvalitātes pārvaldības sistēma  ļauj profesionāli izpildīt plaša spektra analīzes, lai noskaidrotu dzīvnieku saslimšanas cēloņus, novērtētu slimību profilakses pasākumu efektivitāti un palīdzētu regulāri kontrolēt dzīvnieku ganāmpulku veselības statusu. Dzīvnieku vides un barības kvalitātes novērtēšanas analīzes kopā ar klīnisko un patoloģisko dzīvnieku materiālu izmeklējumiem, ko izpilda DzSDL, ļauj pasūtītājiem saņemt kompleksu informāciju par saslimšanas cēloņsakarībām un palīdz izvēlēties pareizos slimību ārstēšanas un profilakses līdzekļus.

Lielākā daļa no laboratorijā pielietotajām testēšanas metodēm ir akreditētas saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām. Kvalitātes pārraudzības sistēmu regulāri katru gadu novērtē Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Regulāra izmeklējumu metožu pielietojuma kvalitātes kontrole, sekmīgi piedaloties starptautiskās starplaboratoriju salīdzinošās testēšanās, ir garants analīžu rezultātu ticamībai.

Laboratorija izpilda Nacionālās references jeb etalonlaboratorijas funkcijas visās dzīvnieku veselības jomās un vairākās pārtikas un dzīvnieku barības jomās. Galvenie etalonlaboratorijas uzdevumi, ko laboratorija veic nominētajās references jomās, ir: operatīva epizootiju laboratoriskā diagnostika, epizootiju un zoonožu aģentu izolātu uzglabāšana, molekulārā un fenotipiskā raksturošana, pārbaudītu specifisko reaģentu nodrošināšana un kompetentas ekspertīzes garantēšana.

Vadošie DzSDL darbinieki nodrošina laboratorijas specializēto nodaļu darbu un, izmantojot uzkrātās profesionālās zināšanas, sniedz konsultācijas klientiem, nozares speciālistiem, zinātniekiem, augstskolu mācībspēkiem un studentiem veterinārās patoloģijas, bioķīmijas, mikrobioloģijas, virusoloģijas un seroloģiskās diagnostikas jautājumos.

Laboratorija tieši sadarbojas ar valsts institūcijām: Zemkopības ministrijas Veterināro un pārtikas pārstrādes departamentu un Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības departamentu, lai izstrādātu un realizētu valstī dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un kontroles programmas.

Daudzi laboratorijas speciālisti paralēli rutīnas analīžu izpildei un references laboratorijas pienākumu veikšanai nodarbojas arī ar zinātniskiem pētījumiem. Dzīvnieku infekcijas slimību sastopamības un izplatības izzināšana, zoonožu ierosinātāju pētījumi visā pārtikas apritē un molekulāri ģenētiskie mikroorganismu pētījumi ir galvenie zinātniskie virzieni, kuros laboratorijā zinātņu doktoru vadībā strādā mūsu doktoranti, maģistranti un pārējais zinātniskais personāls.

Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijā ir vairākas izmeklējumu jomām atbilstošas specializētas nodaļas, kas nodrošina operatīvu klientu apkalpošanu, paraugu plūsmu un testēšanu:

  1. Patoloģijas nodaļa
  2. Mikrobioloģijas nodaļa
  3. Virusoloģijas nodaļa
  4. Seroloģijas nodaļa
  5. Molekulārās bioloģijas nodaļa
    Laboratoriskie izmeklējumi
Uz augšu