Zinātniskā institūta “BIOR” eksperti pētīs Baltijas jūras vides stāvokli un zilās izaugsmes iespējas

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR konsorcijā ar galveno koordinatoru Somijas Vides institūtu (Finnish Environment Institute) un 7 partneriem no Somijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas ir uzsācis BONUS EEIG pētniecības projekta BONUS BLUEWEBS (“Blue growth boundaries in novel Baltic food webs/Zilās izaugsmes iespējas Baltijas jūras mainīgajās barības ķēdēs”) īstenošanu.
Laika posmā no 29. - 31. maijam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR notika projekta partneru sanāksme. Sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki no Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Polijas un Latvijas. Sanāksmes laikā tika diskutēti ar projekta īstenošanu saistīti jautājumi un precizēti partneru pienākumi projektā. Projekts sastāv no 6 savstarpēji saistītām darba paketēm. Darba pakešu galvenie izpildītāji, uzklausot pārējo dalībnieku viedokli, identificēja projektā sasniedzamos mērķus, pielietojamās metodes un atsevišķu darba pakešu savstarpējo sasaisti.

Labs vides stāvoklis un zilā izaugsme mūsdienās ir divi galvenie mērķi jūras vides pārvaldības jomā. Projekta mērķis ir novērtēt zilās izaugsmes iespējas, novērtēt vides stāvokli un tās ietekmi Baltijas jūrā.
Domājams, ka globālo klimata pārmaiņu rezultātā nākotnes klimats būs atšķirīgs, radot iepriekš nenovērotas hidroloģisko apstākļu kombinācijas jūras vidē, kas mijiedarbosies kopā ar reģionālajiem antropogēnajiem faktoriem – eitrofikāciju, zivju resursu izmantošanu, svešzemju sugu invāziju un kaitīgo vielu akumulāciju. Šādu faktoru kumulatīvā ietekme jau ir veicinājusi un, visticamāk, arī nākotnē turpinās veicināt jaunu barības ķēžu veidošanos, kuru struktūra un funkcionēšana, salīdzinot ar iepriekšējām, būs būtiski atšķirīga.
Jauno barības ķēžu un klimata izmaiņu rezultātā mūsdienās pielietotās vides pārvaldības metodes un robežvērtības var kļūt nepiemērotas, radot izaicinājumu panākt labu vides stāvokli, vienlaikus nodrošinot zilās izaugsmes potenciālu.

Projekta 1.posma plānotie “BIOR” pētnieku uzdevumi:

1.Datu sagatavošana un iekļaušana datu bāzē par Baltijas jūras fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa un zivju:
a.ilgtermiņa daudzuma izmaiņām;
b.barošanās ekoloģiju;
c.funkcionālajām iezīmēm.

2.Baltijas jūras barības ķēžu strukturālā un funkcionālā analīze;
3.Mencu otolītu materiāla sagatavošana stabilā oglekļa un slāpekļa izotopu analīzei.Projekta kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni EUR, institūta BIOR daļa ir 148 431 EUR, kur 50% finansē Eiropas Komisija un 50% ir Latvijas valsts budžeta dotācija. Projekts tiks īstenots trīs posmos laikā no 01.04.2017 līdz 31.03.2020.


Ivars Putnis
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts “BIOR”
Jūras nodaļas vadītājs

Uz augšu