Kvalitātes vadība un politika

Kvalitātes politika   (68.66 Kb)

Mūsu darba kvalitātes galvenais rādītājs ir klientu apmierinātība. Lai to panāktu, tiek nodrošināta pakalpojumu veikšana saskaņā ar likumdošanas un atbilstošo normatīvo dokumentu prasībām un pamatojoties uz objektivitātes un neatkarības principu ievērošanu.

Visas Zinātniskā institūta BIOR laboratorijas ir novērtētas un akreditētas atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standartam. Institūts atbild par analīžu metožu izvēli, to pielietojumu un atbilstību ES likumdošanas prasībām. Ikdienas darbā tiek izmantotas standartizētās testēšanas metodes (ISO, EN, SEB standartmetodes, ES Regulās iekļautās metodes, NMKL u.c. ) un, gadījumos, kad šādas metodes nav pieejamas, tiek izmantotas arī institūta laboratorijās izstrādātās metodes. Atšķirībā no pārējām Latvijas laboratorijām institūtam, kā oficiālajā kontrolē iesaistītajai laboratorijai, ir jāizpilda virkne kritēriju, lai metode varētu tikt pielietota uzraudzības procesos:  pareizība, kvantitatīvās un kvalitatīvās noteikšanas robeža, precizitāte, atkārtojamība, reproducējamība, selektivitāte, jutība, linearitāte u.c. Tāpat visām kvantitatīvajām analīzēm ir jānovērtē mērījumu nenoteiktība. No vienas puses, šie papildus kritēriji uzliek laboratorijām papildus finansiālo, tehnoloģisko un intelektuālo slogu un pazemina laboratorijas konkurētspēju brīvajā tirgū salīdzinājumā ar laboratorijām, kam šādas prasības nav saistošas, tomēr no otras puses - tas dod ievērojumi augstāku ticamības līmeni kā konkrēto analīžu rezultātiem, tā visai valsts oficiālajai uzraudzībai kopumā. Tas rada  ietilpīgu zināšanu un tehnoloģiju metodoloģisko bāzi padziļinātiem eksperimentāliem pētījumiem un zinātniskajai jaunradei.

Pašlaik institūta laboratoriju akreditācijas sfērā ietilpst vairāk nekā 400 testēšanas metodes, kas aptver dažādus analīžu veidus, gandrīz pilnībā nodrošinot oficiālo valsts uzraudzības programmu izpildi. Atsevišķi izmeklējumu veidi nepietiekamā finansējuma vai nelielā paraugu apjoma dēļ tiek pasūtīti ārvalstu laboratorijās un zinātniskajos institūtos.

Latvijas Nacionālā Akreditācijas biroja (LATAK) akreditācijas apliecības un pielikumus iespējams apskatīt sadaļā Laboratorijas.  

Jaunas metodes tiek ieviestas gadījumos, kad tiek mainītas likumdošanas prasības, tiek pilnveidotas oficiālās standarta metodes atbilstoši jaunākajiem zinātniski tehniskajiem risinājumiem vai gadījumos, kad oficiālajai kontrolei tiek plānoti izmeklējumi, kas nav laboratorijas darbības sfērā. Jaunu metožu ieviešanas iemesls var būt arī  jaunu iekārtu iegāde laboratorijā. Būtiska nozīme metodoloģiskajā attīstībā ir arī laboratoriju sadarbībai ar Pārtikas un veterināro dienestu - tikai precīzi savstarpēji saskaņojot valsts uzraudzības vajadzības, ir iespējams izveidot gan precīzu un ticamu uz zināšanām un prasmēm balstītu, gan ekonomiski pamatotu valsts laboratoriskās uzraudzības modeli.

Klientu viedoklis par mūsu spēju apmierināt viņu vēlmes pakalpojumu sniegšanā ir galvenais faktors, kas veido Institūta kā uzticama partnera tēlu.

Institūtā ienākošo ierosinājumu un sūdzību izskatīšana un analīze ir orientēta uz to, lai uzlabotu un pilnveidotu mūsu darba kvalitāti un panāktu klientu uzticību. Priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtība notiek saskaņā ar šim nolūkam speciāli izstrādātu procedūru. 

Klienti savas pateicības, ierosinājumus un sūdzības var izteikt rakstot uz adresi jelena.koola@bior.lv vai bior@bior.lv, kā arī zvanot pa tālruni +371 67808973.

Ienākošie priekšlikumi laboratorijā tiek reģistrēti ierosinājumu un sūdzību reģistrā un tiek izskatīti iespējami īsā laikā atkarībā no steidzamības pakāpes. Ja klients vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas ir iepriekš jāatrunā.

Uz augšu